formació ocupacional buscador Prueba

CIM UPC, centre homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), imparteix cursos en Enginyeria, Disseny, Fabricació i Informàtica dirigits a persones en situació d’atur, amb la finalitat de dotar-los de coneixements professionals i transversals per potenciar la seva inserció al mercat laboral.

A més, gaudim d’una àmplia experiència en la realització d’aquests cursos, on es combinen pràctiques amb les eines més avançades emprades en la indústria per a desenvolupar projectes reals d’enginyeria i recerca.

Disposem d’una Borsa de Treball per facilitar l’accés al mercat laboral dels nostres estudiants, amb especial atenció als col·lectius en situació d’atur, els menors de 30 anys o majors de 45.

window.addEventListener('load', function () { //FUNCIÓN PARA MOSTRAR LOS CURSOS function mostrarAllCursos(cursos){ //MOSTRAR TODOS LOS CURSOS for(let i = 0; i < cursos.length;i++){ cursos[i].style.display = "block"; } } //FUNCIÓN PARA MOSTRAR TODOS LOS TITULOS function mostrarAllTitulos(titulos){ //MOSTRAR TODOS LOS TITULOS for(let i = 0; i < titulos.length;i++){ titulos[i].style.display = "block"; } } //FUNCIÓN PARA RESETEAR EL ESTADO DE LA PÁGINA function mostrarTodo(cursos,titulos){ mostrarAllCursos(cursos); mostrarAllTitulos(titulos); } //FUNCIÓN PARA MOSTRAR LA MODALIDAD VIRTUAL function opcionModalidadVirtual(modalidades, cursos){ for(let i = 0; i < modalidades.length;i++){ if(modalidades[i].innerText == "Presencial" || modalidades[i].innerText == "Oberta"){ cursos[i].style.display = "none"; } } } //FUNCIÓN PARA MOSTRAR LA MODALIDAD PRESENCIAL function opcionModalidadPresencial(modalidades, cursos){ for(let i = 0; i < modalidades.length;i++){ if(modalidades[i].innerText == "Virtual" || modalidades[i].innerText == "Oberta"){ cursos[i].style.display = "none"; } } } //FUNCIÓN PARA MOSTRAR LA MODALIDAD OBERTA function opcionModalidadOberta(modalidades, cursos){ for(let i = 0; i < modalidades.length;i++){ if(modalidades[i].innerText == "Presencial" || modalidades[i].innerText == "Virtual"){ cursos[i].style.display = "none"; } } } //FUNCIÓN PARA SELECCIONAR MODALIDAD function opcionModalidad(cursos){ let selector = document.getElementById("modalidadSelector").value;//selector modalidad let modalidades = document.getElementsByClassName("modalidades");//modalidades de los cursos /*MOSTRAR SOLO VIRTUAL*/ if(selector === "virtual"){ opcionModalidadVirtual(modalidades, cursos); } /*MOSTRAR SOLO PRESENCIAL*/ if(selector === "presencial"){ opcionModalidadPresencial(modalidades, cursos); } /*MOSTRAR SOLO ABIERTO*/ if(selector === "oberta"){ opcionModalidadOberta(modalidades, cursos); } } //FUNCIÓN PARA MOSTRAR LA CATEGORIA 1 function opcionCategoria1(titulos){ let categoria2 = document.getElementsByClassName("categoria2");//cursos de la categoria 2 titulos[1].style.display = "none";//titulo de la segunda categoria 2 for(let i = 0; i < categoria2.length;i++){ categoria2[i].style.display = "none"; } } //FUNCIÓN PARA MOSTRAR LA CATEGORIA 2 function opcionCategoria2(titulos){ let categoria1 = document.getElementsByClassName("categoria1");//cursos de la categoria 1 titulos[0].style.display = "none";//titulo de la primera categoria for(let i = 0; i < categoria1.length;i++){ categoria1[i].style.display = "none"; } } //SELECCIONAR LA CATEGORIA function opcionCategoria(titulos){ let selector2 = document.getElementById("categoriaSelector").value; /*MOSTRAR CATEGORIA 1*/ if(selector2 === "1"){ opcionCategoria1(titulos); } /*MOSTRAR CATEGORIA 2*/ if(selector2 === "2"){ opcionCategoria2(titulos); } } //SELECCIONAR LO QUE QUIERES MOSTRAR EN GENERAL document.getElementById("botonBuscar").addEventListener('click', function BuscarSelector() { let cursos = document.getElementsByClassName("bloqueCurso");//cursos let titulos = document.getElementsByClassName("tituloCursos");//titulos mostrarTodo(cursos,titulos); opcionModalidad(cursos); opcionCategoria(titulos); }); });

Convocatòria FOAP

cimupc desenvolupament projectes

Desenvolupament de Projectes de Sistemes d’Automatització Industrial (CdP nivell 3)

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d’Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l’automatització d’una instal·lació o màquina industrial, des de l’elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d’automatització (llista de materials, certificats d’obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc’s, terminals d’operador i Scades).

Más información

1ª sessió 20/12/2023
2ª sessió i continuació del curs el24/01/2024

De dilluns a divendres de 8h a 14h

Presencial

cimupc desenvolupament projectes

Desenvolupament de Projectes de Sistemes d’Automatització Industrial (CdP nivell 3)

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d’Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l’automatització d’una instal·lació o màquina industrial, des de l’elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d’automatització (llista de materials, certificats d’obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc’s, terminals d’operador i Scades).

Más información

1ª sessió 20/12/2023
2ª sessió i continuació del curs el24/01/2024

De dilluns a divendres de 8h a 14h

Virtual

cimupc desenvolupament projectes

Desenvolupament de Projectes de Sistemes d’Automatització Industrial (CdP nivell 3)

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d’Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l’automatització d’una instal·lació o màquina industrial, des de l’elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d’automatització (llista de materials, certificats d’obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc’s, terminals d’operador i Scades).

Más información

1ª sessió 20/12/2023
2ª sessió i continuació del curs el24/01/2024

De dilluns a divendres de 8h a 14h

Oberta

cimupc projectes edificacio

Representació de Projectes d’Edificació (CdP nivell 3)

El curs ocupacional de Representació de Projectes d’Edificació té com a competència general la realització de plans per a projectes bàsics i d’execució, fotocomposicions i maquetes treballant amb els diferents softwares que actualment més demanda tenen en el mercat com Autocad, Revit, Sketch Up i Rhinoceros.

Más información

1ª sessió el 18/12/2023
2ª sessió i continuació del curs el 22/01/2024

De dilluns a divendres de 8h a 14h

Presencial

Convocatòria ADA (Subvenció dirigida a dones)

disseny autocad

Disseny assistit per ordinador amb Autocad 2D

AutoCAD és un programari vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de manera dinàmica i sense dificultats.

Más información

Del 19/02/2024 al 01/03/2024

De dilluns a divendres de 9h a 13h

Oberta

disseny autocad

Disseny assistit per ordinador amb Autocad 2D

AutoCAD és un programari vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de manera dinàmica i sense dificultats.

Más información

Del 19/02/2024 al 01/03/2024

De dilluns a divendres de 9h a 13h

Presencial

cimupc disseny tridimensional parametric impressio 3d

Introducció a la tecnologia d’impressió en 3D

Conocer los conceptos fundamentales en el automatismo, de la estructura del autómata y su funcionamiento.

Más información

Del 04/03/2024 al 15/03/2024

De dilluns a divendres de 9h a 13h

Presencial

Del 08/04/2024 al 19/04/2024

De dilluns a divendres de 9h a 13h

Presencial

En algunas de nuestras formaciones se utilizan herramientas de programación y simulación de dispositivos industriales como PLCs, SCADA, Robots…

Logo Rockwell
Logo Schneider
Logo Siemens
Logo RoboDK