ITS Databases – Introducció a les bases de dades

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    50 hores

    Dates
    Del 26/09/2023 al 18/10/2023

    Horari
    De 18:00 a 22:00 h
    (Una sessió serà presencial el dia 26/09/2023)

    Metodologia
    Virtual

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    Obtenir els coneixements bàsics sobre com dissenyar i consultar bases de dades relacionals, com ara MySQL, Microsoft SQL-Server o Oracle.

    La present formació està orientada cap a la preparació de la certificació oficial IT Specialist: Databases.

    Requisits mínims

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    Consulta els requisits tecnològics mínims aquí.

    bbdd

    Continguts

    1. Disseny de bases de dades
    2. Gestió d’objectes de base de dades mitjançant DDL
    3. Recuperació de dades.
    4. Manipulació de dades mitjançant DML
    5. Resolució de problemes

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1 

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    Generalitat De Catalunya
    Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

       Requisits tecnològics mínims

       1. Memòria RAM >= 8 GB. Amb RAM 6GB pot ser una mica just.
       2. Processador Intel Core i5 (de gamma mitjana) o equivalent. Amb un Intel Core i3 (de gamma mitjana) o equivalent, pot ser una mica just.
       3. Connexió a Internet (preferiblement per cable Ethernet o per Wifi amb bon senyal).
       4. Perifèrics: teclat, ratolí, micròfon, càmera web, altaveus/cascos/auriculars.
       5. Privilegis d’administració de l’equip informàtic.
       6. La instal·lació del programari específic, es realitzarà durant la/les primera/es sessions formatives.
       7. 30GB d’espai lliure al disc (HDD/SDD).
       Sistema operatiu
       • Microsoft Windows >= 10 (x86_64)
       • macOS >= 12
       • Distribucions basades en Linux:
        • Debian GNU/Linux >= 10
        • SUSE Enterprise Linux >= 12
        • Ubuntu LTS >= 18.04
        • Oracle Linux >= 6
        • CentOS >= 6
        • Red Hat Enterprise Linux >= 6

       Requisits d’accés dels participants

       En el supòsit de no requerir-se acreditacions/titulacions, cal posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament.

       Acreditacions/ titulacions: Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

       • Certificat de professionalitat nivell 1
       • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
       • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
       • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent
       • Certificat de Professionalitat de nivell 2
       • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig
       • Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

       Experiència professional: No es requereix

       Altres: Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

       Requisits mínims

       • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
       • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
       • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
       • Règim especial de persones treballadores autònomes.
       • Treballadores en situació d’ERTO.
       • Treballadores al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 2 d’aquest annex, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.