ITS Python – Introducció a la programació en Python

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    50 hores

    Dates
    Del 23/10/2023 al 30/11/2023 (1 sessió serà presencial el 23/10/2023 de 18h a 20h)

    Horari
    Dilluns, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00

    Metodologia
    Virtual

    (1 sessió serà presencial)

    Ubicació
    Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Objectius

    Reconèixer, escriure i depurar codi Python que resoldrà lògicament un problema concret.

    La present formació està orientada cap a la preparació de la certificació oficial IT Specialist: Python.

    Requisits mínims

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    Consulta els requisits tecnològics mínims aquí.

    ITS-Python

    Continguts

    1. Operacions amb tipus de dades i operadors.
    2. Control del flux amb decisions i bucles.
    3. Operacions d’entrada i sortida.
    4. Documentar i estructurar codi.
    5. Solució de problemes i tractament d’errors / Operacions amb Mòduls i Eines.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l’Annex 1

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    Generalitat De Catalunya
    Ministerio de trabajo y economía social - SEPE - Servicio de empleo público estatal

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

       Requisits tecnològics mínims

       1. Memòria RAM >= 8 GB. Amb RAM 6GB pot ser una mica just.
       2. Processador Intel Core i5 (de gamma mitjana) o equivalent. Amb un Intel Core i3 (de gamma mitjana) o equivalent, pot ser una mica
        just.
       3. Connexió a Internet (preferiblement per cable Ethernet o per Wifi amb bon senyal).
       4. Perifèrics: teclat, ratolí, micròfon, càmera web, altaveus/cascos/auriculars.
       5. Privilegis d’administració de l’equip informàtic.
       6. La instal·lació del programari específic, es realitzarà durant la/les primera/es sessions formatives.
       7. 15GB d’espai lliure al disc (HDD/SDD).
       Sistema operatiu:
       • Microsoft Windows >= 8 (32-bit, 64-bit. ARM64)
       • macOS >= 10.9(64-bit)
       • Distribució basada en Linux

       Requisits d’accés dels participants

       En el supòsit de no requerir-se acreditacions/titulacions, cal posseir les habilitats de comunicació lingüística suficients que permetin cursar amb aprofitament.

       Acreditacions/ titulacions: Complir com a mínim alguns dels següents requisits:

       • Certificat de professionalitat nivell 1
       • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
       • Títol de Graduat en Educació Secundaria Obligatòria (ESO) o equivalent
       • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent- Certificat de Professionalitat de nivell 2
       • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig- Haver superat qualsevol prova oficial d’accés a la universitat

       Experiència professional: No es requereix

       Altres: Quan l´aspirant no disposi de l´acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d´una prova competencial.

       Requisits mínims

       • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional.
       • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball.
       • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
       • Règim especial de persones treballadores autònomes.
       • Treballadores en situació d’ERTO.
       • Treballadores al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 2 d’aquest annex, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.