CdP Representació de projectes d’edificació (Nivell 3)

Inscripció

Inscripció

  • Inscripció

   Adjuntar documentació
   • Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

    Descarregar Annex 1

    DNI/NIE

    CV

    Última nómina (Només si ets assalariat)

    Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

    Dardo (Només si et trobes a l'atur)

    Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social
   • Preu matrícula
    100% subvencionat

    Durada
    600 hores

    Dates
    Del 30/03/2023 fins al 10/11/2023

    Mòdul 1 (Del 30/03/2023 fins al 22/06/2023)

    Mòdul 2/3 (Del 26/06/2023 fins al 10/11/2023)

    Horari
    Dilluns a divendres de 17:30h a 21:30h

    Metodologia
    Presencial

    Ubicació
    c/Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

    Propòsit

    El curs ocupacional de Representació de Projectes d’Edificació té com a competència general la realització de plans per a projectes bàsics i d’execució, fotocomposicions i maquetes treballant amb els diferents softwares que actualment més demanda tenen en el mercat com Autocad, Revit, Sketch Up i Rhinoceros.

    A més, també capacita per a l’elaboració de propostes per a completar el disseny d’aquests mateixos projectes, la supervisió d’arxius i la reproducció dels documents creats.

    Certificat de professionalitat

    Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d’una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional
    de la professió.

    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

    A qui va adreçat?

    Està orientat a persones amb experiència en l’àmbit de l’enginyeria i l’arquitectura. Enginyers, desenvolupament de producte, arquitectes, interioristes.

    A aquelles persones que desenvolupen la seva activitat en l’àrea de disseny, en qualsevol tipus
    d’empresa, ja sigui com assalariat o autònom.

    Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si
    són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) tot acreditant el DONO, com
    si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanda de millora.

    Requisits d’accés

    Consulta els requisits per poder accedir al curs aquí.

    cimupc projectes edificacio

    Continguts

    Mòdul 1: Representació de construcció

    • Anàlisi de dades i representació de plànols amb Autocad 2021
    • Representació gràfica i maquetisme amb Sketch Up V-Ray
    • Reproducció i arxiu de documents

    Mòdul 2/3: Projectes d’edificació i instal·lacions amb revit

    • Introducció a Revit
    • Inici d’un projecte
    • Elements constructius
    • Modelat amb masses
    • Elements estructurals
    • Famílies
    • Organització de projectes
    • Renderitzat d’imatges i vídeo
    • Treball en equip
    • Documentació del projecte
    • Desenvolupament d’instal·lacions en projectes d’edificació

    Mòdul 4: Pràctiques professionals no laborals
    Mòdul 5: Formació complementària

    Informació addicional

    En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

    Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

    Com formalitzar la inscripció

    Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó “inscripció” i adjuntar la següent documentació:

    Emplenar i adjuntar al formulari Annex 1:

    • Fotocòpia del DNI en vigor.
    • Títol acadèmic.
    • Curriculum Vitae.
    • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa (si estàs en actiu).
    • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms (només si ets autònom).
    • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya) (només si ets desocupat).
    • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social  (només si ets desocupat).
    Logo Generalitat de Catalunya y Gobierno de España

     Sol·licitud d'informació

     Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

      Inscripció

      Adjuntar documentació

       Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

       Correu electrònic:

       Annexo 1: descarregueu el document, ompliu-lo i adjunteu-lo

       Descarregar Annex 1

       DNI/NIE

       CV

       Última nómina (Només si ets assalariat)

       Últim rebut autònom (Nómes si ets autònom)

       Dardo (Només si et trobes a l'atur)

       Document on aparegui el núm. d'afiliació a la seguretat social

       a) Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació.

       b) Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió d’ocupació.

       c) Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliè incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònoms, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.

       d) Les persones cuidadores de les persones en situació de dependència poden participar en la formació de les accions formatives específiques pròpies de la seva activitat.

       e) El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 2 d’aquest annex, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.

       f) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores dels programes de formació regulats en aquesta Ordre, poden participar en les accions formatives que aquesta gestioni fins a un límit del 10% del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10% del total de les seves persones treballadores en plantilla.

       g) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de persones participants. Dins d’aquests límits, en les convocatòries es podrà establir un altre percentatge en funció de la conjuntura del mercat laboral en cada moment. En cas de
       persones participants desocupades que realitzin una formació que impliqui un itinerari de qualificació, la participació es considerarà una única vegada als efectes del 30%