Desenvolupament de Projectes de Sistemes d’Automatització Industrial (CdP nivell 3)

Preu matrícula
100% subvencionat

Durada
590h+80h de pràctiques en empresa

Dates
Del 16/01/2023 fins al 13/06/2023

Horari
De dilluns a divendres de 08:00 a 14:00h

Metodologia
Presencial

Ubicació
Llorens i Artigas, 12 – 08028 BCN

Propòsit

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d’Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l’automatització d’una instal·lació o màquina industrial, des de l’elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d’automatització (llista de materials, certificats d’obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc’s, terminals d’operador i Scades).

Amb l’elaboració de diferents casos pràctics garantim l’aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d’automatització industrial, tant des del punt de vista de l’elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, plc’s, terminals d’operador i Scades que formen part de la instal·lació.

Certificat de professionalitat

Els certificats de professionalitat són títols oficials a tot l’Estat Espanyol que acrediten les competències que ha adquirit un treballador pel desenvolupament d’una activitat laboral. Confirmen que la persona que els posseeix té les habilitats i coneixements necessaris per ocupar aquest lloc de treball. És a dir, que està qualificat i compleix amb el perfil professional de la professió.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

A qui va adreçat?

Perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d’atur (80% de les places) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanada de millora.

Col·lectius prioritaris

Prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO), i també:

 • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones més grans de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
 • Dones.
 • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. Persones amb baixa qualificació professional.
 • Joves menors de 30 anys.
 • Persones treballadores en situació d’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació).
 • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo” i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.
cimupc desenvolupament projectes 2

Continguts

1. Desenvolupament de projectes de sistemes de control per processos seqüencials en sistemes d’automatització industrial

 • Estructura d’un projecte d’automatització: Xarxa elèctrica, neumàtica e hidràulica, armaris elèctrics, pupitres de comandament, cablejat, sensors.
 • Aparamenta elèctrica, Actuadors Neumàtics i Elèctrics (motors, servosistemes, vàlvules, cilindres, etc.)
 • Disseny i Desenvolupament de plànols elèctrics i plànols neumàtics amb EPLAN i FLUIDSIM.
 • Sistemes de Control. Característiques dels Autòmats Programables (PLC’s). Estructura i funcionament d’un PLC. Busos de Camp.
 • Programació Bàsica de PLC’s.
 • Robòtica Industrial. Programació de robots amb ROBOTSTUDIO.
 • Posada en Marxa d’una instal·lació automatitzada: Protocols de prova, Normativa. Seguretat Industrial

2. Sistemes de Mesura i Regulació en sistemes d’automatització Industrial

 • Estructura d’un sistema de Mesura i Regulació. Xarxa elèctrica, regulació i control.
 • Captadors: Detectors, transmissors de pressió, caudal, nivell, temperatura, etc.
 • Tipus de regulació de processos: llaç obert i llaç tancat. Sistemes de regulació lineal, proporcional i PID . Equips de regulació analògica i digital.
 • Disseny i desenvolupament de Plànols en sistemes de regulació. Simulació de Sistemes de regulació amb FlUIDSIM i MATLAB.
 • Programació avançada de PLC’s  (diagrama de contactes, Llenguatge d’instruccions, etc.). Programació estructurada i diagrames de Funcions Lògiques.
 • Bus de Camp. Característiques i tipus. Interfícies de Comunicació.
 • Normativa en sistemes de Regulació i control. Seguretat Industrial.

3. Xarxes de Comunicació en sistemes d’automatització industrial

 • Estructura d’una xarxa de comunicació. Piràmide CIM. Topologia en xarxes de comunicació industrial: ASI, Profibus, Profinet, Modbus, CanOpen, Ethernet, etc.
 • Sistemes de Control distribuït (DCS).
 • Panels d’operador programable HMI. Concepte e implementació.
 • Tècniques de Configuració de terminals HMI i de Programació de SCADA (Interconnexions, eines de programació, Declaració de Tags, Dinamització d’objectes, Alarmes i events, Històrics, Gràfics i Corbes de Tendència, Proves en RunTime, etc.)
 • Programació de SCADA amb llenguatge Script.
 • Documentació i elaboració d’esquemes de Xarxes de Comunicació: Memòria de projecte, plànols, etc. Normativa i Seguretat.

El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

  Sol·licitud d'informació

  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.


   Inscripció


   Adjuntar documentació

    Per acabar de formalitzar la teva inscripció i que sigui válida necessitem que adjuntis la següent documentació:

    Correu electrònic:

    DNI/NIE

    CV

    Document de inscripció al SOC (DARDO) / Document acreditatiu situació ERTE


    El Certificat de Professionalitat està constituït per uns blocs anomenats Unitats de Competència i aquests al seu torn s’organitzen en Mòduls Formatius. Cada unitat de competència té associada un codi d’acció formativa dins de l’itinerari i es facilita que un mateix alumne participi en totes les accions de l’itinerari, perquè pugui obtenir el títol corresponent.

    El certificat es convalida per mitjà de les Qualificacions Professionals amb la formació del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i/o Superior de la família professional a la qual correspon.

    L’alumne que no realitzi tots els mòduls formatius que integren el certificat de professionalitat obtindrà una certificació dels mòduls superats que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.